Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Zgłoś problem

Wyślij zgłoszenie o problemie technicznym z systemem LSI2014EFS. Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami, które należy kierować w odrębnym trybie do właściwej instytucji ogłaszającej nabór. Szczegółowa procedura dotycząca funkcjonowania wsparcia technicznego dla użytkowników dostępna jest w zakładce Pomoc.
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
Oświadczenie użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014EFS). Kliknij, aby rozwinąć

Oświadczenie użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS

W związku z korzystaniem z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020);

2. podstawą przetwarzania danych osobowych są:

a)    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);

b)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

c)    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470, z późn. zm.);

d)    Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1);

 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WL 2014-2020;

4. przetwarzane w systemie dane osobowe należą do zbioru danych pn. „Użytkownicy serwisu internetowego LSI2014EFS” i zostały powierzone do przetwarzania:

a)    Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin;

b)    Wykonawcy LSI2014EFS - Britenet Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa,

 

5. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra Rozwoju, Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 oraz specjalistycznym podmiotom realizującym na zlecenie Ministra Rozwoju, Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 kontrole oraz audyt w ramach RPO WL 2014-2020;

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI2014EFS;

 

7. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki


Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego (wymagane)
Rozwiąż równanie matematyczne