Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Aktualności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w LSI2014EFS jest: Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
 3. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z następującymi celami: wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym identyfikacja użytkowników systemu LSI2014, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, wybór projektów do dofinansowania, zawarcie umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz wykonanie tych umów, kontrola realizacji projektów, wykrywanie nieprawidłowości, dochodzenie zwrotu wydatków nieprawidłowo poniesionych, monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość, weryfikacja prawidłowości udzielonej pomocy publicznej. 
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 5. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych;
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, tj. do zakończenia realizacji wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, zakończenia okresu monitorowania udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. Osoba, której dane przetwarzane są w LSI2014EFS ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 8. Osoba, której dane przetwarzane są w LSI2014EFS ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 9. Podanie danych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu prawnego określonego w:
 • Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.);
 • Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362);
 • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepis dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006  (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.);
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
 • Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferów wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych, zwanego dalej „rozporządzeniem KE nr 821/2014”;
 • Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 grudni 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
Zmiana w regulaminie konkursu RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

W dniu 18.11.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany 

w Regulaminie konkursu nr:

 

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

 

Decyzja ZWL związana jest ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

 

 

Zmiany obowiązują od 18 listopada 2016 r.

 

Aktualna treść Regulaminu konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiana w regulaminie konkursu RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16

W dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany 
w Regulaminach konkursu nr:

 

RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16

 

Decyzja ZWL związana jest m. in. sprostowaniem zapisów w celu zapewnienia zgodności ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020 w zakresie wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz przyznania wagi punktowej za kryteria premiujące. Jednocześnie doprecyzowano zapisy odnośnie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym wymaganych obowiązującymi przepisami 
w zakresie pomocy publicznej, zapisami wzoru umowy o dofinansowanie oraz wynikających z funkcjonalności SL2014. Dodatkowo uszczegółowiono sposób wycofania wniosku i zwrotu dokumentów, które nie stanowią wniosku o  dofinansowanie.

 

 

Zmiany obowiązują od 27 lipca  2016 r.

 

Aktualna treść Regulaminów konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiany w regulaminach konkursów 12.2, 12.4, 9.4, 12.1

Monit! Zmiany w Regulaminach konkursów

 

W dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany w Regulaminach konkursu nr:

RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16

Decyzja ZWL związana jest m. in. uzupełnieniem definicji istotnej modyfikacji. Jest to zmiana korzystna dla wnioskodawców – umożliwia poprawę oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie na etapie weryfikacji wymogów formalnych w zakresie danych wnioskodawcy, a tym samym stanowi rozszerzenie zakresu możliwych zmian we wniosku również o poprawy powodujące w określonych sytuacjach zmianę sumy kontrolnej.

 

Ponadto doprecyzowano zapisy odnośnie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej, zapisami wzoru umowy o dofinansowanie oraz wynikających z funkcjonalności SL2014.

 

Dodatkowo doprecyzowano sposób wycofania wniosku i zwrotu dokumentów, które nie stanowią wniosku o  dofinansowanie.

 

 

Ponadto w dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził również zmiany w Regulaminie konkursu nr:

RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16

Zmiany w ww. Regulaminach konkursu dotyczą w szczególności doprecyzowania zapisów odnośnie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie
, w tym wymaganych obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zapisami wzoru umowy o dofinansowanie oraz wynikających
z funkcjonalności SL2014.

 

Zmiany obowiązują od 27 lipca 2016 r.

 

 

Aktualna treść Regulaminów konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiany w regulaminie konkursu RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Uwaga!

 

W dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany
w Regulaminie konkursu nr:

 

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

 

Decyzja ZWL związana jest z doprecyzowaniem dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz doprecyzowaniem zapisów dotyczących podstaw prawnych.

 

 

Zmiany obowiązują od 27 lipca  2016 r.

Aktualna treść Regulaminów konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Strona 1 z 2