Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Aktualności

Zmiana w regulaminie konkursu RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

W dniu 18.11.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany 

w Regulaminie konkursu nr:

 

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

 

Decyzja ZWL związana jest ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

 

 

Zmiany obowiązują od 18 listopada 2016 r.

 

Aktualna treść Regulaminu konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiana w regulaminie konkursu RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16

W dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany 
w Regulaminach konkursu nr:

 

RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16

 

Decyzja ZWL związana jest m. in. sprostowaniem zapisów w celu zapewnienia zgodności ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020 w zakresie wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz przyznania wagi punktowej za kryteria premiujące. Jednocześnie doprecyzowano zapisy odnośnie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym wymaganych obowiązującymi przepisami 
w zakresie pomocy publicznej, zapisami wzoru umowy o dofinansowanie oraz wynikających z funkcjonalności SL2014. Dodatkowo uszczegółowiono sposób wycofania wniosku i zwrotu dokumentów, które nie stanowią wniosku o  dofinansowanie.

 

 

Zmiany obowiązują od 27 lipca  2016 r.

 

Aktualna treść Regulaminów konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiany w regulaminach konkursów 12.2, 12.4, 9.4, 12.1

Monit! Zmiany w Regulaminach konkursów

 

W dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany w Regulaminach konkursu nr:

RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16

Decyzja ZWL związana jest m. in. uzupełnieniem definicji istotnej modyfikacji. Jest to zmiana korzystna dla wnioskodawców – umożliwia poprawę oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie na etapie weryfikacji wymogów formalnych w zakresie danych wnioskodawcy, a tym samym stanowi rozszerzenie zakresu możliwych zmian we wniosku również o poprawy powodujące w określonych sytuacjach zmianę sumy kontrolnej.

 

Ponadto doprecyzowano zapisy odnośnie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej, zapisami wzoru umowy o dofinansowanie oraz wynikających z funkcjonalności SL2014.

 

Dodatkowo doprecyzowano sposób wycofania wniosku i zwrotu dokumentów, które nie stanowią wniosku o  dofinansowanie.

 

 

Ponadto w dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził również zmiany w Regulaminie konkursu nr:

RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16

Zmiany w ww. Regulaminach konkursu dotyczą w szczególności doprecyzowania zapisów odnośnie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie
, w tym wymaganych obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zapisami wzoru umowy o dofinansowanie oraz wynikających
z funkcjonalności SL2014.

 

Zmiany obowiązują od 27 lipca 2016 r.

 

 

Aktualna treść Regulaminów konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiany w regulaminie konkursu RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Uwaga!

 

W dniu 26.07.2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził zmiany
w Regulaminie konkursu nr:

 

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

 

Decyzja ZWL związana jest z doprecyzowaniem dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz doprecyzowaniem zapisów dotyczących podstaw prawnych.

 

 

Zmiany obowiązują od 27 lipca  2016 r.

Aktualna treść Regulaminów konkursu wraz z załącznikami oraz wykazem zmian jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/ oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Dane wnioskodawcy/partnera zawarte we wniosku o dofinansowanie - Komunikat

KOMUNIKAT

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie danych wnioskodawcy/partnera zawartych we wniosku o dofinansowanie 

w ramach konkursów nr:

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16

 

Instytucja Organizująca Konkursu (IOK) przypomina, iż w przypadku braków formalnych lub oczywistych omyłek w zakresie wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia/poprawy wniosku, która nie może powodować zmiany sumy kontrolnej, co oznacza, iż przedmiotem uzupełnienia/poprawy jest wyłącznie wersja papierowa wniosku o dofinansowanie. Naniesienie zmian w wersji elektronicznej wniosku każdorazowo skutkuje zmianą sumy kontrolnej wniosku, co skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia.

 

W związku z powyższym, IOK apeluje, aby podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie wnioskodawcy zwrócili szczególną uwagę na poprawność danych wpisywanych w części II formularza wniosku o dofinansowanie:  Wnioskodawca (Beneficjent), w tym nazwy wnioskodawcy (i ewentualnych partnerów), danych teleadresowych, numeru NIP, REGON, 

a także wskazania osoby/-ób upoważnionej/-ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (i ewentualnych partnerów). W sytuacji, gdy na etapie weryfikacji wymogów formalnych IOK zidentyfikuje rozbieżność danych zawartych w części II wniosku  o dofinansowanie: Wnioskodawca (Beneficjent), a w części VIII:  Oświadczenia (dane widniejące na pieczęci wnioskodawcy/partnera, podpis osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących) wnioskodawca zostanie wezwany 

do uzupełnienia/poprawienia wersji papierowej, tj. odpowiednio złożenia pieczęci wnioskodawcy zawierającej dane zbieżne z zawartymi w części II wniosku i/lub złożenia podpisu przez osobą wskazaną w punkcie 2.8/2.10.7 wniosku o dofinansowanie. Na etapie uzupełnienia/poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek wnioskodawca nie będzie miał możliwości dokonania zmian w treści wniosku o dofinansowanie, w tym zmiany danych wnioskodawcy/partnera, w tym m.in. danych teleadresowych i osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących, gdyż zmiana taka spowoduje istotną modyfikację wniosku o dofinansowanie.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji, gdy wnioskodawca/partner udziela upoważnienia/pełnomocnictwa do podpisania wniosku o dofinansowanie:

•dane osoby upoważnionej powinny widnieć odpowiednio w punkcie 2.8 lub 2.10.7 wniosku oraz

•osoba upoważniona podpisuje wniosek w części VIII Oświadczenia.

Ww. kwestie mają szczególne znaczenie w kontekście brzmienia następujących wymogów formalnych:

  • wymóg formalny nr 4:

Wnioski w wersji papierowej zostały w części VIII wniosku Oświadczenia, w polu Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku 

do wnioskodawcy opatrzone podpisem/-ami osoby/-ób uprawnionej/-ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, wskazanej/-ych w pkt 2.8 wniosku 

o dofinansowanie (czytelny podpis lub podpis nieczytelny wraz z pieczęcią imienną).

  • wymóg formalny nr 5:

Wnioski w wersji papierowej zostały opatrzone pieczęcią wnioskodawcy w części VIII wniosku Oświadczenia, w polu Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy.

Analogiczne wymogi dotyczą również projektów realizowanych w partnerstwie:

  • wymóg formalny nr 6:

W przypadku projektu partnerskiego wnioski w wersji papierowej zostały w części VIII wniosku Oświadczenia, w polu Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych 

do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera opatrzone podpisem/-ami osoby/-ób uprawnionej/-ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/-ów, wskazanej/-ych w pkt 2.10.7 wniosku o dofinansowanie (czytelny podpis lub podpis nieczytelny wraz z pieczęcią imienną).

  • wymóg formalny nr 7:

W przypadku projektu partnerskiego wnioski w wersji papierowej zostały opatrzone pieczęcią partnera/-ów w części VIII wniosku Oświadczenia, w polu Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu.

Strona 1 z 2